Winter mystery, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Good bye winter, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Winter mystery, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Winter mystery, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Silhouette, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Liliya, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Liliya, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Liliya, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Liliya, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Eye of the tiger, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Liliya, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Liliya, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Liliya, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Liliya, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Angelina, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Angelina, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Angelina, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Christmas party, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Pole dancer, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Magical Autumn, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova
Glamorous, Sony SLT-A99, Sigma 28-70mm EX DG F2.8
500px.com © Stasya Samohvalova