Icebreaker Alexander Sannikov, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
flickr.com © Oleg Kuleshov
Ghost crab, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Lukhin/Efimova
Ghost crab, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Lukhin/Efimova
Female purple-rumped sunbird, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Lukhin/Efimova
Indian palm squirrel, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Lukhin/Efimova
White-throated Kingfisher, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Lukhin/Efimova
Hermit crab, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Lukhin/Efimova
Indian Peafowl, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Lukhin/Efimova
Indian Peafowl, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Lukhin/Efimova
Sri lankan leopard, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Lukhin/Efimova
White-rumped munia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Lukhin/Efimova
Clouds over the valley, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Lukhin/Efimova
Maskeliya reservoir, view from, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Lukhin/Efimova
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov
2017. Moscow. Russia, Sony SLT-A99, 70-400mm F4-5.6 G SSM
500px.com © Andrey Tutov