Fingerpost, Broadway, Caerleon 21 December 2018, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © Torfaen Corvine
Roman Amphitheatre, Broadway, Caerleon, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © Torfaen Corvine
Lady Dancing at Uppark, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © Sarah Cowell
Traffic Control Sydney 2018, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © D Mak
Traffic Control Sydney 2018, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © D Mak
DSC08994, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © Baboon P
DSC08985, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © Baboon P
DSC08977, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © Baboon P
DSC08976, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © Baboon P
DSC08942, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © Baboon P
Hongkong, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © haeringkarl
Brandenburg Sumpf, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © haeringkarl
Hongkong, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © haeringkarl
Hongkong, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © haeringkarl
Hongkong, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © haeringkarl
Hongkong, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © haeringkarl
Hongkong, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © haeringkarl
Hongkong, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © haeringkarl
Robin, Mineslope, Blaen Bran, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © Torfaen Corvine
Brookwood Military Cemetery, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © Sarah Cowell
Blacky happy with this, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © La Route
Tram Road, Upper Cwmbran, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © Torfaen Corvine
Scarborough beach huts. North, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © Els
Wind farm in the, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © Sarah Cowell
Shoreham-by-Sea, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © Sarah Cowell
DSC06671 copia, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © José Angel García Landa
Playa de noche 2, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © José Angel García Landa
DSC06660, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © José Angel García Landa
DSC06659, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © José Angel García Landa
La bajada a la, Sony DSC-HX90V, Sony 24-720mm F3.5-6.4
flickr.com © José Angel García Landa