2018-04-07 14-17-30 A77II DSC01898, Sony ILCA-77M2, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © host67
2018-04-07 14-17-30 A77II DSC01895, Sony ILCA-77M2, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © host67
2018-04-07 14-28-14 A77II DSC01998, Sony ILCA-77M2, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © host67
2018-04-07 14-23-30 A77II DSC01947, Sony ILCA-77M2, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © host67
2018-04-07 14-23-46 A77II DSC01952, Sony ILCA-77M2, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © host67
2018-04-07 14-41-59 A77II DSC02087, Sony ILCA-77M2, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © host67
2018-04-07 14-41-59 A77II DSC02088, Sony ILCA-77M2, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © host67
Anflug - Abflug, Sony ILCA-77M2, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © host67
Schwarzmilan, Sony ILCA-77M2, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © host67
2018-04-07 14-24-56 A77II DSC01972, Sony ILCA-77M2, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © host67
Schwarzmilan, Sony ILCA-77M2, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © host67
Wei├čkopfseeadlerportrait, Sony ILCA-77M2, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © host67
Schwarzmilanakrobatik, Sony ILCA-77M2, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © host67
Bursting Beech, Sony ILCE-7RM2, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © Steve Maskell
CN 998 @ Saint-Henri, QC, Sony SLT-A99V, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © Mathieu Tremblay
DSC03119, Sony SLT-A77V, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © Rick Ward YORK
DSC00913, Sony SLT-A77V, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © Rick Ward YORK
DSC00916, Sony SLT-A77V, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © Rick Ward YORK
DSC02782, Sony SLT-A77V, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © Rick Ward YORK
DSC00950, Sony SLT-A77V, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © Rick Ward YORK
DSC01031, Sony SLT-A77V, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © Rick Ward YORK
Fowey farewell, Sony ILCE-7RM2, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © Steve Maskell
DSC00347, Sony SLT-A77V, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © Rick Ward YORK
Spring is coming, Sony SLT-A99V, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © Dirk Van de Velde
DSC00252, Sony SLT-A77V, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © Rick Ward YORK
DSC00306, Sony SLT-A77V, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © Rick Ward YORK
DSC00355, Sony SLT-A77V, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © Rick Ward YORK
DSC09126, Sony SLT-A77V, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © Rick Ward YORK
DSC09013, Sony SLT-A77V, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © Rick Ward YORK
Paradise Cove, Oahu, Hawaii, Sony ILCA-99M2, Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
flickr.com © John Sonderman