DSC03158, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © Pamela Wiggins
DSC03127, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © Pamela Wiggins
Porter-class US Navy Destroyer, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © Luis Peña
JeffSTAT Helicopter, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © Aaron Mott
lines of faith, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © woots work
LEGO Dinosaurs, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © Luis Peña
Grains & Shards, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © flickr flame
, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © St. James Lutheran Church
, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © St. James Lutheran Church
, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © St. James Lutheran Church
, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © St. James Lutheran Church
, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © St. James Lutheran Church
, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © St. James Lutheran Church
Black & White, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © Waldek Polska
IMG_1772_1, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © bhavarajusrikrishna SK
Port de Bretagne, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © ring jm
DSC07322, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © Francis Eatherington
, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © Kemal Ertuğ
, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © Kemal Ertuğ
, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © Kemal Ertuğ
Juvenile Skink, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © Francis Eatherington
The Sun, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © Francis Eatherington
Untitled, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
500px.com © yoshi gogo
Little Blue Wildflowers, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © Francis Eatherington
Cedar Creek, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
flickr.com © Francis Eatherington
Flash the Greyhound was, Sony DSC-HX400, Sony 24-210mm F2.8-6.3
500px.com © sophiemccarthy289
S I G N, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
500px.com © Adeetya Kshatriya
Character, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
500px.com © Adeetya Kshatriya
landscape - central serengeti, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
500px.com © Charlie Tiersch
LAMP AND PEN, Sony DSC-HX400V, Sony 24-210mm F2.8-6.3
500px.com © Adeetya Kshatriya