MetroArt, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
Untitled, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
MetroArt, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
Untitled, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
NMoAH, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
NMoAH, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
NMoAH, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
NMoAH, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
NMoAH, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
NMoAH, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
NMoAH, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
NMoAH, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
The pope, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Mirko Dominici
IMGP, Pentax K-5, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © JP DCT
Colere imbiancata, Pentax K-5, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Abra B
Phone, Pentax K-5, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Abra B
Luger IMGP3784HP, Pentax K-5 II S, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
flickr.com © thence5
Before dieting :), Pentax K20D, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Anita Lazányiné Balogh
World War II Memorial, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
World War II Memorial, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
World War II Memorial, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
World War II Memorial, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
Untitled, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Bill Mason
National Botanical Garden, Washington, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
National Botanical Garden, Washington, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
National Botanical Garden, Washington, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
National Botanical Garden, Washington, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
National Botanical Garden, Washington, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
National Botanical Garden, Washington, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand
National Botanical Garden, Washington, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
500px.com © Ralf Wiegand