Sydney Australia - Sydney, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © mnrolvr
Sydney Australia - Enjoying, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © mnrolvr
Sydney Australia - Art, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © mnrolvr
Sydney Australia - Art, Pentax K-7, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © mnrolvr
Tout seul peut- tre...mais, Pentax K-5, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © cathy
The red boat Maligne, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Marcela
Serenity, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Louise Smith
Autumn brushes Maligne Lake, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Marcela
IMGP0864, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0865, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0872, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0880, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0877, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0879, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0882, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0884, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0885, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0886, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0898, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0900, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0906, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0851, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0862, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0874, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0893, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0896, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0912, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0904, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0905, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier
IMGP0911, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM
flickr.com © Alvier