20170520_0107_1, Nikon 1 AW1, 1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6